KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

Nehirce Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. (Cvbenim.com) olarak kişisel verilerinizin korunması, işlenmesi ve aktarılması hususunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK Kanunu)’na uygun olarak tüm teknik ve güvenlik önlemleri ile doğru ve güncel olarak aşağıdaki koşullar çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili veri sahiplerini aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni hazırladık.

Veri Sorumlusu

Nehirce Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. (Cvbenim.com), Gürsel Mah. Nurtaç Cad. Mari Plaza B Blok No:9 /3 Kağıthane/İstanbul) KVKK kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla hareket etmektedir.

İşlenen Kişisel Veriler

• Kimlik verisi (Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz ve yeriniz, cinsiyetiniz, T.C. Kimlik Numarası medeni durumunuz, Uyruk, (CV'de yazıyorsa)
• İletişim verisi (E-posta adresiniz, adresiniz, cep telefonu numaranız)
• Özel nitelikli kişisel verileriniz (Vakıf, sendika, parti üyelikleriniz, sağlık bilgileriniz)
• Eğitim verisi (Öğrenim durumu, sertifika bilgileri, katıldığınız seminerler, kurslar, girdiğiniz sınavlar)
• İş deneyimi verisi (Toplam iş tecrübesi, çalışma durumu, çalıştığınız firmaların isimleri, çalıştığınız dönemler, iş tanımı)
• Görsel ve işitsel veri (Fotoğraf, video)
• Web sitesi ve uygulama kullanım verileri (Üyelik tarihi, başvurular, giriş tarihi, tercihler, Cv güncelleme tarihi, IP adresi, hangi cihazla girdiğinin bilgisi)
• Diğer veriler (Maaş beklentisi, hobiler, referans bilgileri, askerlik durumu)
• Fiziksel mekan güvenliği verileri (Kamera kayıtları, iş başvuru formu, kimlik bilgileri)

Kişisel Verilerin Toplanma/İşlenme Amacı

İşe alım sürecinize destek olmak,
Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizleri gerçekleştirmek,
İlginizi çekebilecek türden ürün ve hizmetler önermek,
Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,
Nehirce Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. olarak Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’ndan almış olduğumuz Özel İstihdam Bürosu İzin Belgesi doğrultusunda Cvbenim.com aracılığı ile istihdam edilecek personel arayan şirketlerin bilgisine sunmak,
Hizmet ve ürün kalitesini artırmaya yönelik yapılacak pazarlama faaliyetlerinde size özel hizmetler (kampanya, reklam gibi) sunmak,
Hizmet kalitesinin yükseltilmesi, hizmet devamlılığın sağlanması kapsamında listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmek yapmak,
Şikayet sürecinin yönetiminde tarafınızdan bir şikayet geldiği durumlarda Cvbenim.com üzerinde kayıtlı hesabını incelemek,
Her türlü sorunda sizinle iletişime geçebilmek,
Web sitesinde veya uygulama üzerinde yaşadığınız teknik problemleri çözüme kavuşturmak,
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi için kişisel verilerinizi saklayıp işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin Toplanma Şekli ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen farklı kanallar aracılığıyla toplanmaktadır:
Cvbenim.com’da doğrudan sizin paylaştığınız veriler,
Üçüncü kişilerden sizinle ilgili olarak toplanan kişisel veriler (Cvbenim.com’un işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşlar ve/veya müşterileri ile Türkiye İş Kurumu gibi resmi kurumlardan toplanan bilgi ve belgeler ile),
Çerezler ve benzeri teknolojiler vasıtasıyla topladığımız kişisel veriler ile.
Kişisel verileriniz Cvbenim.com, Cvbenim.com ve/veya anlaşmalı kurum internet siteleri vb. kanallar aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ve/veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.
Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK md. 4/2’de öngörülen ilkeler ışığında açık rızanız alınması suretiyle veya md. 5/2 ve md. 6/3’te öngörülen durumların varlığı halinde, açık rızanız alınmaksızın işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler

Cvbenim.com’un doğrudan ve/veya dolaylı yurtiçi/yurtdışı iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine,
İstihdam amacıyla Cvbenim.com’a üye olan işveren firmalara,
Başvuru yaptığınız şirket grup firmasıysa, bu firmanın bağlı olduğu ve aynı zamanda işveren üyemiz olan diğer grup şirketlerine,
Ürün geliştirme, satış, pazarlama ve raporlama yapılabilmesi için Google Analytics gibi firmalara,
Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve /denetimi ve iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na,
Sözleşmesel ilişkimiz ve tarafınızca verilen açık rıza kapsamında, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve iş sürekliliğin sağlanması, mal ve hizmet satın alma ile satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkilerin sürdürülmesi amaçlarıyla internet sitemizi kullanan ve çalışan arayan gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine,
iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal veya hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, organizasyon ve etkinlik yönetimi ve amaçlarıyla iş ortaklarımıza, birlikte çalıştığımız tedarikçi yetkilileri ve çalışanlarına aktarılmaktadır.

Verilerin Saklanma Süresi

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, şirketimize ve/veya tedarikçilerimize ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir. Kişisel verileriniz tarafımızca yasal saklama süresine uymak için gerekli olduğu süre boyunca saklanır ve daha sonra Kanun’a uygun bir biçimde imha edilir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı kanunun 11. Maddesi uyarınca veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptir.

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da şirkete daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Şirketin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
d) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
e) Talep konunuzun bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Nehirce Danışmanlık Tic. Ltd Şti., Gürsel Mah. Nurtaç Cad. Mari Plaza B Blok No:9 Kat:1 D:3 Kağıthane/İstanbul adresine verebilirsiniz. E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı [email protected] e-posta adresine yapabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, ilgili departmana ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.

Geçerlilik

Politika, Nehirce Danışmanlık Tic. Ltd. Şti tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Nehirce, Kişisel Verileri İşleme Politikası’nda, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Nehirce tarafından yapılacak değişiklikler, Kişisel Verileri İşleme Politikası’nın sitede yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.
Çerezler ile toplanan kişisel verileriniz, Çerez Politikamızda belirtilen amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde kullanılacaktır. Kapat